Przepisy kulinarne Gotujemy z o2.pl

Regulamin korzystania z serwisu kuchnia.o2.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu kuchnia.o2.pl jest Grupa Wirtualna Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000373814, NIP 5272645593, REGON 142742958, kapitał zakładowy 311.005.000,00 złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://onas.o2.pl/.

Administrator serwisu kuchnia.o2.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupa Wirtualna Polska.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

 1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu kuchnia.o2.pl, niezależnie od umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu kuchnia.o2.pl, Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym spełnienia wymogu pełnoletniości.
 2. forum – zbiór stron www w domenie forum.kuchnia.o2.pl, składających się na serwis kuchnia.o2.pl, umieszczone na stronie głównej http://kuchnia.o2.pl/forum/, umożliwiające w szczególności umieszczanie na forach dyskusyjnych określonych wpisów, postów, wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików, nowych tematów w celu, między innymi, ich udostępniania innym użytkownikom, jak również komentowanie i umieszczanie własnych autorskich przemyśleń na temat umieszczonych wpisów.
 3. serwis kuchnia.o2.pl (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie kuchnia.o2.pl, składających się na serwis kuchnia.o2.pl, umieszczony na stronie głównej http://kuchnia.o2.pl/.
 4. pliki – zamieszczony w serwisie przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.kuchnia.o2.pl w części dotyczącej funkcjonalności serwisu)
 5. serwery Grupa Wirtualna Polska – serwery Grupa Wirtualna Polska, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis kuchnia.o2.pl.

II. Zasady korzystania z serwisu kuchnia.o2.pl

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu kuchnia.o2.pl umożliwiającego użytkownikom między innymi nieodpłatne przeglądanie zamieszczonych w serwisie artykułów, a także określonych wpisów, postów, wypowiedzi, komentarzy, opinii i tematów na forum. Regulamin określa również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupa Wirtualna Polska. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu kuchnia.o2.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu.
 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie prawa do serwisu kuchnia.o2.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa Grupa Wirtualna Polska przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują Grupa Wirtualna Polska.
 5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu kuchnia.o2.pl, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w ramach dostępnej funkcjonalności serwisu ma prawo w szczególności:
  1. przeglądać serwis,
  2. dodawać komentarze do umieszczonych w serwisie artykułów i innych treści,
  3. przeglądać forum, w tym treści umieszczone na forum przez siebie lub innych użytkowników,
  4. zamieszczać na forum wpisy, posty, komentarze, opinie, pliki, nowe tematy na forach dyskusyjnych oraz inne treści,
  5. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu kuchnia.o2.pl.
 6. Warunkiem korzystania z serwisu kuchnia.o2.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu kuchnia.o2.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu kuchnia.o2.pl polegające na umieszczaniu w serwisie, w tym na forum, wpisów, postów, komentarzy, plików czy innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich treści w serwisie kuchnia.o2.pl oraz jest władny udzielić Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
 7. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu określonych wpisów, postów, plików, komentarzy, opinii lub innych treści w serwisie kuchnia.o2.pl i na forum, a także za skutki udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód), w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Grupa Wirtualna Polska z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików, komentarzy lub innych treści w serwisie kuchnia.o2.pl lub z tytułu udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na żądanie Grupa Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.
 8. Użytkownik korzystając z serwisu kuchnia.o2.pl, w tym z forum, poprzez umieszczanie w serwisie konkretnych komentarzy, wpisów, postów, plików lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika).
 9. Z tytułu korzystania z serwisu kuchnia.o2.pl Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu kuchnia.o2.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie.
 10. Z serwisu kuchnia.o2.pl, w tym z forum użytkownicy mogą korzystać podając adres e-mail oraz bez podawania adresu e-mail. Grupa Wirtualna Polska różnicuje funkcjonalność serwisu kuchnia.o2.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy podali adres e-mail. Użytkownicy, którzy nie podali adresu e-mail zgodnie z Regulaminem, mogą jedynie przeglądać zasoby serwisu kuchnia.o2.pl lub w inny sposób korzystać z serwisu jako użytkownicy anonimowi (bez zarezerwowanego dla nich pseudonimu lub innego podobnego oznaczenia). Użytkownicy, którzy podali adres e-mail zgodnie z Regulaminem, mogą przeglądać zasoby serwisu lub w inny sposób korzystać z serwisu kuchnia.o2.pl, w tym zamieszczać posty, pliki, komentarze lub inne treści zgodnie z funkcjonalnością serwisu kuchnia.o2.pl, jako użytkownicy posiadający zarezerwowany dla nich pseudonim lub inne podobne oznaczenie. Zastrzega się inne zróżnicowanie funkcjonalności serwisu w przyszłości (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.kuchnia.o2.pl/).
 11. Zarówno podanie danych koniecznych dla rezerwacji pseudonimu lub innego oznaczenia jak i korzystanie z usług serwisu kuchnia.o2.pl, w tym z forum jest dobrowolne.
 12. Treści zamieszczone przez użytkownika stają się dostępne w serwisie (na forum) niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika przy czym Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie możliwość opóźnień.
 13. Każdy użytkownik serwisu kuchnia.o2.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
  1. rozsyłanie do innych użytkowników spamu jak i jego zamieszczenie w serwisie (w tym „niechcianej” reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Grupa Wirtualna Polska), zamieszczanie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie kuchnia.o2.pl, w tym na forum, treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
  2. podszywanie się pod inne osoby,
  3. naruszanie tajemnicy korespondencji,
  4. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
  5. inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami „netykiety”, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupa Wirtualna Polska, dokonywaniu włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupa Wirtualna Polska, dokonywaniu włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników.
 14. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął on do wiadomości, iż ewentualne usunięcie konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 13 a-e Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Grupa Wirtualna Polska wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danego pliku, opinii, komentarza lub innej treści, lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które Grupa Wirtualna Polska ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego Grupa Wirtualna Polska jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
 15. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis kuchnia.o2.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu kuchnia.o2.pl, Grupa Wirtualna Polska nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu kuchnia.o2.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.
 16. W celu poprawienia jakości serwisu kuchnia.o2.pl, w tym forum, Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu bez konieczności uprzedniego powiadomienia o tym fakcie użytkowników.
 17. Grupa Wirtualna Polska do korzystania z Internetu, w tym serwisu kuchnia.o2.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Grupa Wirtualna Polska zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.
 18. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu kuchnia.o2.pl dostępne są na stronie http://www.kuchnia.o2.pl/.
 19. W ramach serwisu Grupa Wirtualna Polska udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej (kontakt@kuchnia.o2.pl) w celu zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. Grupa Wirtualna Polska zapewnia użytkownikom możliwość zgłoszenia naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie kuchnia.o2.pl: „Zgłoś”. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z regulaminem działania innych użytkowników.
 20. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
  1. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu kuchnia.o2.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
  2. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie kuchnia.o2.pl, w tym na forum,
  3. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu kuchnia.o2.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
  4. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępniania danych użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika, z przyczyn niezależnych od Grupa Wirtualna Polska,
  5. za treści, w tym również za nieaktualność, niekompletność lub błędy występujące na stronach internetowych do których odsyłają linki zamieszczone przez użytkowników i szkody wynikłe z tego tytułu (Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada za treści zamieszczone na stronach internetowych do których odsyłają linki zamieszczone przez użytkowników),
  6. za usunięcie dowolnych wpisów, postów, plików lub innych treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie,
  7. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego wpisu, postu, pliku, komentarza lub innej treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie.
 21. W ramach przewidzianej dla serwisu (w tym forum) funkcjonalności Grupa Wirtualna Polska przewiduje grupowanie postów oraz określonych tematów przez umieszczenie ich w odpowiednich kategoriach (określonych forach dyskusyjnych). Użytkownik zamieszczając post jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji umieszczonych w nim treści przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez forum, przy czym klasyfikacja powinna być dokonana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy użytkownika w ramach bieżącej funkcjonalności forum.
 22. Grupa Wirtualna Polska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania wpisów, postów, plików i komentarzy (treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach Grupa Wirtualna Polska. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo usunięcia jak również niepublikowania wpisów, postów, plików i komentarzy (treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu) w każdej chwili, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia serwisu kuchnia.o2.pl.
 23. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu kuchnia.o2.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej kontakt@kuchnia.o2.pl lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska Sp. z o.o., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137 A.
 24. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż wpisy, posty, pliki, komentarze lub inne treści umieszczane przez użytkowników w serwisie kuchnia.o2.pl są rejestrowane przez Grupa Wirtualna Polska, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupa Wirtualna Polska uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu kuchnia.o2.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu kuchnia.o2.pl, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupa Wirtualna Polska do przekazania takich danych.
 25. Użytkownik umieszczając wpis, post, komentarz, plik, a także inne treści w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Grupa Wirtualna Polska, w tym także w celach reklamowych.
 26. W trakcie korzystania z usług serwisu kuchnia.o2.pl w systemie teleinformatycznym użytkownika zainstalowana zostaną pliki cookies. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu kuchnia.o2.pl.
 27. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu kuchnia.o2.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administratorem danych osobowych udostępnionych dobrowolnie przez użytkownika w trakcie korzystania z serwisu kuchnia.o2.pl, w tym z forum, jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137 A. Grupa Wirtualna Polska przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika ujętych w profilu, a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądanie zaniechania ich przetwarzania poprzez żądanie usunięcia profilu użytkownika.
 28. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.kuchnia.o2.pl/regulamin.
 29. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.